Tilmelding, regler og vilkår

Vilkår for kontrakten

Optagelsen er betinget af, at kontrakten er modtaget retur i underskrevet stand, og at indbetaling af indmeldelsesgebyr sker rettidigt.

Betalinger

Elevbetalingen udgør kr. 2500 pr. uge i 42 antal uger for skoleåret, hvilket bliver i alt kr. 105000,-. Der tages dog forbehold for prisstigning for skoleår, der ligger længere ude i fremtiden end ovennævnte.

 

Den ovenfor anførte elevbetaling indeholder alle udgifter til materialer, ekskursioner, udlandsrejser mv.

 

Skolen fratrækker den statslige elevstøtte i egenbetalingen, som sker i 11 lige store månedlige rater med betalingsfrist d. 1. i måneden.

Første gang d. 1. juni forud for kursusstart.

Sidste betaling er således d. 1. maj i skoleåret.

 

Alle betalinger til skolen skal ske på MobilePay 227771
Alternativt på bankoverførsel: 4319 3183141112

Vilkår i øvrigt

For optagelsen gælder i øvrigt de til enhver tid gældende vilkår der her er henvist til (www.efterskolen.dk/vilkaar).

I øvrigt henvises til hæftet ‘Etik & Kontrakt – Kodeks for efterskolekontrakter’, der er udarbejdet af Efterskoleforeningen, og som kan findes på foreningens hjemmeside: www.efterskoleforeningen.dk.

 

Forældrene bekræfter ved underskrift at acceptere nævnte vilkår og forpligter sig samtidigt i forening til at betale samtlige skyldige beløb i rette tid i henhold til vilkårene.

Forældrene og eleven bekræfter ved deres underskrift tillige at være bekendte med skolens værdigrundlag og ordensregler, som er tilgængelige på skolens hjemmeside.

Optagelsesprocedure

Ønsker du at blive elev på Efterskolen Lindenborg, skal du booke en rundvisning og samtale. Ønsker du fortsat en plads, skal du fremsende underskrevet tilmeldingsblanket, samt indbetale tilmeldingsgebyr. Såfremt vi har en plads, fremsender vi bekræftigelse til dig.

Elevbetaling

Elevbetalingen skal fratrækkes den statslige elevstøtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig, hverken for elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten og modtager den fra staten.

Afbrydes kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte.

Det er på Efterskoleforeningens hjemmeside muligt at læse mere om regler for elevstøtte og også beregne, hvor høj elevstøtte og egenbetaling, der kan forventes.

Indmeldelsesgebyr

Ved fremsendelse af kontrakten i underskrevet stand betaler forældrene et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør kr. 2000,-. Indmeldelsesgebyret fraregnes ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved framelding eller ved kursets afslutning.

Framelding eller udeblivelse

Såfremt eleven/forældrene framelder optagelsen, betales et frameldelsesgebyr
Såfremt eleven udebliver ved kursusstart, bortfalder elevpladsen, og der skal betales et udeblivelsesgebyr på kr 5000,-. Beløbet vil blive modregnet forudbetalte skolepenge.

Misligholdelse og bortvisning

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, hvis eleven overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. Der henvises til skolens ordensregler, der er vedhæftet (eller kan indskrives her). Ved bortvisning kan skolen opkræve afbrydelsesgebyr på 5000 kr.

Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen

En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte. Ønsker forældrene alligevel af tage eleven ud i nogle dage, og giver skolen tilladelse hertil, vil forældrene – ud over den normale egenbetaling – skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til ca. 2.500-3.000 kr. pr. berørt kursusuge.

Erstatning for skader

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom, bortset fra hændelige uheld. Såfremt elevens forældres ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven.

 

Samtykke til at offentliggøre
billeder og videoer på diverse hjemmesider

 

I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. Offentliggøre skolen billeder i forskellige sammenhænge, herunder på forskellige sociale medier.

Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f. eks. I markedsførings- eller andet kommercielt øjemed.

For at kunne offentliggøre billeder, hvor du/jeres barn tydeligt kan identificeres, skal skolen have et samtykke hertil.

 

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger

For at kunne give dig den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide om du, lider at nogle sygdomme, harallergier, fysiske eller psykiske handicaps og/eller fx har fået konstateret generelle eller spicifikke indlæringsvanskeligheder, som fx ADHD eller ordblindhed. Hvis du er vurderet til støtte ved pædagogisk-psykologisk rådgivning, har vi også brug for at behandle disse oplysninger

Hvis du skal tage medicin under opholdet, har vi også brug for at kunne behandle disse oplysninger.

Oplysningerne indhentes via de elektroniske data du har udfyldt eller mundtlig til familielæreren efter opstart af skoleåret. Oplysningerne bliver gemt i vores elevsystem Komit som indestår for fortroligheden af disse og som vi har en databehandleraftale med.